Отгряване с фазова прекристализация

Нагряване до температури, по-високи от тези на фазовите превръщания, задържане до пълно прогряване и завършване на фазовите превръщания, и бавно охлаждане, обикновено с пещa, с цел получаване на по-равновесни структури с по-ниска твърдост, по-висока пластичност и обработавемост, и премахване на остатъчните вътрешни напрежения.

1. Пълно отгряване
Нагряване на подевтектоидните стомани до температури 30 – 50°С над А3, задържане и бавно охлаждане, което осигурява в зависимост от химическия състав ферито – перлитна структура в различни съотношения.

2. Непълно отгряване
Прилага се главно за надевтектоидните стомани. Състои се в нагряване до температури 10 – 30°С над А1 със задържане и бавно охлаждане, което осигурява структура перлит с циментитни включвания.

3. Изотермично отгряване
Прилага се главно за легирани стомани и се състои в нагряване до температура 30 – 50°С над А3 със следващо бързо охлаждане до температури под А1 (обикновено 660 – 680°С) със задържане 3 – 6 часа и следващо охлаждане на въздух. Тази технология намалява продължителността на нагряването и обезпечава по-еднородна ферито – перлитна структура.

4. Сфероидизиращо отгряване
Нагряване на надевтектоидни стомани до температура малко над А1, със последващо охлаждане и задържане до температура 620 – 650°С за сфероидизация на карбидите. В резултат се получава зърнест перлит.

5. Нормализация
Представлява нагряване главно на доевтектоидните стомани над А3 със задържане до прогряване на детайлите и охлаждане на въздух. Прилага се за ковани, щамповани детайли и отливки с цел издребняване на ферито – перлитната структура и повишаване на механическите свойства.