Закаляване

Прилага се за стомани със съдържание на въглерод над 0.35%. Представлява процес обратен на отгряването. Състои се в нагряване на подевтектоидните стомани до температури над А3 а за надевтектоидните – над А1, задържане и следващо бързо охлаждане с над критична скорост с цел фиксиране на не равновесна структура, наречена мартензит, която притежава висока твърдост и ниска жилавост, съпроводена с високи вътрешни напрежения.

Повечето легиращи елементи – Cr, Mn, Ni, Si намаляват критичната скорост и позволяват закаляването да се извърши в масло вместо във вода, с което се намаляват вътрешните напрежения и опасността от пукнатини и деформации.

Стомани с високо съдържание на въглерод и легиращи елементи, поради нагряване при заваряването им над А1 и А3, при охлаждането им на въздух се само закаляват. След закаляване задължително се извършва отвръщане. Структурите троостит или сорбит представляващи по-дребно пластинчат перлит, които се получават след непосредствено закаляване или след отвръщане са с междинна твърдост между мартензита и перлита, примерно както следва: М~60; Т~50; С~40; П~20 – 30; HRC.

1. Oбемно закаляване
Съгласно названието, нагряване на стоманите до съответни температури, задържане до пълно прогряване с цел протичане на фазовите превръщания в целия обем, и бързо охлаждане главно с потапяне във вода, масло или други охлаждащи среди. Прокаляемостта, или с други думи дълбочината на проникване на закалката, зависи от легиращите елементи на стоманата, както и от охлаждащата среда.

2. Повърхностно закаляване
Провежда се главно на закаляеми конструкционни стомани и има за цел повърхността на детайла да получи висока твърдост и износоустойчивост, а сърцевината му да остане непроменена с запазена жилавост. Повърхностното закаляване се осъществява чрез нагряване с висока скорост с мощен топлинен източник, с цел да се получи необходимият температурен градиент по напречното сечение, със следващо бързо охлаждане с воден душ или чрез потапяне в масло.

3. Индукционно закаляване
Като източник на топлина се използва ток с висока честота, който чрез витков индуктор без контактно индуцира, само в повърхностния слой, ток с висока плътност, който нагрява над температурата А3, след което следва охлаждане.