Отгряване без фазова прекристализация

Нагряване до определени температури със задържане и бавно охлаждане, след някакъв вид обработване:

  • леене
  • пластична деформация в студено състояние
  • заваряване

1. Хомогенизиращо (дифузионно) отгряване
Нагряване до високи температури малко под солидус линията (0.9 Ттоп.°С) и продължително задържане. Прилага се главно на отливки от легирани стомани с цел изравняване на химическия състав по цялото сечение.

2. Рекристализационно отгряване
Нагряване до температура по-висока от рекристализационната за всяка сплав (Тнагр.=0,4Ттоп°К) на детайли обработени главно чрез студена пластична деформация с цел намаляване на твърдостта, увеличаване на пластичността и жилавостта.

3. Отгряване за снемане на вътрешни напрежения
Нагряване до температури по-ниски от А1, обикновено до около 650°С, за снемане на вътрешните напрежения чрез протичане на релаксационни процеси. В известна степен то е равностойно на т.н. меко отгряване за омекотяване на стоманата и за подобряване на обработваемостта и с режещи инструменти.